PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 9 W CHORZOWIE


Rok szkolny 2010/2011

Aktywny, twórczy i wrażliwy na środowisko przedszkolak

Zadanie:
Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej w różnych formach działalności.

Cele:

 • Pobudzenie inicjatywy i aktywności własnej dziecka porzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję oraz sfere uczuciowo-intelektualną
 • Kształtowanie umiejętności swobodnego i twórczego wyrażania swoich przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata, wzbudzanie przeżyć estetycznych.
 • Działania:

   1. Udział dzieci w zajęciach dodatkowychoraz kołach zainteresowań - tworzenie warunków do działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji

   2. Stosowanie różnorodnych metod aktywnych i form pracy, jako inspiracji do podejmowania czynności twórczych.
   3. Aukcje prac dzieci oraz kiermasze związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.
   4. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych na terenie miasta.
   5. Bezpośrenie obcowanie ze sztuką:

  Oczekiwane efekty:

   1. Dzieci znają róznorodne techniki plastyczne oraz różnorodne środki wyrazu artystycznego.
   2. Dzieci wykazują inwencję twórczą i aktywność w wykonywaniu własnych wytworów i prac.
   3. Poprzez różnorodne formy wyrazu potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia.
   4. W realizacji swoich artystycznych zamierzeń potrafią posługiwac sie różnorodnymi narzędziami i metodami.

  Rok szkolny 2011/2012

  Potrafimy wyrażać emocje i uczucia

  Zadanie:
  Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różżnych obszarach działalności ze szczególnym uwzględnieniem dziwcięcych form plastycznych.

  Cele:

 • Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.
 • Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 • Poznanie własnych praw i obowiązków
 • Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania włąsnych emocji w różnych formach aktywności: zabawie, pracach plastycznych.
 • Działania:

   1. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorgaznizowanej aktyności artystycznej dzieci:

   - dekoracje, aranżacje wystroju sal,

   - wykorzystanie pomocy, rekwizytów, dekoracji na uroczystości przedszkolne

   2. Wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy wspomagających rozwój emocjonalny dzieci
   3. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, teatralnych, przeglądach, festiwalach.
   4. Organizacja uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną.
   5. Organizowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych:

 • opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie,
 • ukazywanie przykładów z literatury dziecięcej, bajek, filmu,
 • dostarczanie wzorów włąściwego zachowania się.
  1. 6. Organizowanie działań zmierzających do poznania kazdego dziecka.
   7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z pracami dzieci.
   8. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

  Oczekiwane efekty:

   1. Dzieci znają włąsne prawa i obowiązki.
   2. Podejmuja próby oceny własnego postępowania oraz innych.
   3. Nazywają i identfikują różnorodne uczucia i stany emocjonalne.
   4. Chętnie angażują się w różne formy działalności artystycznej.
   5. Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie w sytuacjach konfliktowych.
   6. Posiadają umiejętnosci wyrażania własnych stanów emocjonalnych w działalności plastycznej.

  Rok szkolny 2012/2013

  Sparwność fizyczna i ruchowa warunkiem dobrego rozwoju dziecka

  Zadanie:
  Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka z uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

  Cele:

  Działania:

  1. Wykorzystywanie różnorodnych metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.

  2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

 • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu,
 • odbywanie zajęć o charakterze prozdrowotnym
 • przeprowadzanie zajęć ruchowych przy muzyce
 • prowadzenie grup tanecznych (taniec współczesny, ludowy))
 • 3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:

 • różnorodność stosowanych metod i form pracy z dziecmi,
 • samodzielne wykonywanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
 • zorganizowanie kącika sportowego i akcentów w dekoracji przedszkola o charakterze sportowym
 • 4. Sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej przedszkola poprzez:

 • wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowe pozycje
 • zakup przyborów do ćwiczeń gimnastyczncyh inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej
 • 5. Propagowanie zdrowego stylu życia wsród dzieci oraz ich rodziców poprzez:

 • działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju dzieci
 • udział w spartakiadzie przedszkolaków
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia
 • prowadzenie zabaw, ćwiczeń stymulujących rozwój dzieci
 • stosowanie profilatyki zdrowotnej
 • ustalenie zdrowych jadłospisów
 • 6. Opracowywanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowanie zdrowego stylu życia.


  Oczekiwane efekty:

  1. Dzieci wykazują sprawność fizyczną posługując się pomysłowością i wyobraźnią.

  2. Potrafią łączyć ruch z muzyką.

  3. Potrafią posługiwać się podczas tańca, zabaw i ćwiczeń ruchowych przyborami, rekwizytami.

  4. Wykazuje sprawność fizyczną.

  5. Dbają o własne zdrowie.


  Rok szkolny 2013/2014

  Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci.

  Zadanie:
  Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

  Cele:

 • rozwijanie dyspozycji muzycznych dziecka w różncyh formach aktywności,
 • bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki,
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby działania,
 • kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka,
 • poznawanie instrumentów muzycznych,
 • nabywanie i doskonalenie umiejętnosci wokalno-tanecznych,
 • wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną.
 • Działania:
  1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:

 • udział dzieci w koncertach muzycznych
 • śpiew indywidualny i zbiorowy
 • taniec
 • 2. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań".

  3. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej.

  4. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne).

  5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:

 • udział w przeglądach, festiwalach piosenki dziecięcej,
 • organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola
 • 6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:

 • doskonalenie gry na instrumantach perkusyjnych i melodycznych
 • eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku
 • ćwiczenia emisyjne
 • śpiewanie i sluchanie piosenek
 • urządzenie w salach "kącików muzycznych"
 • samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu
 • łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami
 • opracowanie i wdrażanie programów wspierajacych rozwój ekspresji muzycznej dziecka
 • Oczekiwane efekty:

   1. Odkrywają włąsne możliwości i uzdolnienia muzyczne
   2. Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać włąsne przeżycia w różncyh formach aktywności muzyczno-ruchowej
   3. Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną
   4. Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku
   5. Grają na instrumentach malodycznych i perkusyjnych
   6. Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)
   7. Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji
   8. Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
   9. Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poiza terenem przedszkola
   10. Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną


  Rok szkolny 2014/2015

  Dziecięca ekspresja werbalna

  Zadanie:
  Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

  Cele:

 • rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną
 • tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się dziecka"
 • bogacenie doświadczeń językowych dzieci poprzez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań
 • stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej
 • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki
 • Działania:
  1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego poprzez: dramy, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, arteterapia itp.
  2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej tj.

 • analiza treści pozycji literackich,
 • przedstawienie ich treści własnymi słowami
 • układanie krótkich opowiadań
 • zabawy słownikowe
 • inscenizowanie
 • nauka wierszy, wyliczanek
 • tworzenie własnych zakończeń oppowiadań, baśni
 • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne

 • 3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, publikacje, literatura)
  4. Opracowanie projektów i programów stymulującychh rozwój aktywności werbalnej dzieci
  5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka
  6. Opacowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć
  7. Publikacje na stronach internetowych w celach promocji
  8. Pozyskiwwanie rodziców do współpracy: zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, czytanie dzieciom bajek, teatr rodzicielski i inne
  9. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Wystepy tzw. dzieci dzieciom
  10. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
  11. Współpraca ze srodowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury.

  Oczekiwane efekty:
  1. Dzieci często uczestniczą w imprezach kulturalnych.
  2. Są śmiałe i otwarte na kontakty.
  3. Poprawnie wypowiadają się.
  4. Mają bogaty słownik.
  5. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych.
  6. Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura.
  7. Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów.
  8. Poznaje bogactwo języka literackiego.
  9. Potrafi inscenizować teksty i odgrywać minirole.
  10. Interesuje się tekstem literackim.
  11. Odreagowuje nagatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.